Projekt OpVk

Projekt OpVk

Přírodní a technické vědy bez hranic – (projekt CZ.1.07/1.1.14/02.0052)

Hlavním cílem projektu je zavádět projektově badatelsky orientovanou výuku, která splňuje všechny předpoklady moderní, praktické, efektivní výuky do vyšších ročníků základních škol (prioritně tzv. venkovských, které mají menší možnosti kontaktu s těmito metodami) a všech ročníků středních škol v Jihočeském kraji a tím naplnit tyto dílčí cíle, které jsou specifikovány v kapitole Popis projektu.

Tyto cíle by měly být naplněny v rámci tří klíčových aktivit :

1) Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů- Příprava podmínek pro interaktivní výukový prostor
2) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení -realizace výukových experimentů pro žáky ZŠ
3) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení – zavádění projektově badatelsky orientované výuky

Projekt bude realizován po dobu 16 měsíců a do jeho realizace budou kromě žadatele zapojeni dva partneři.

CIIV realizuje aktivitu KA 3

Projektově orientované studium je moderní výuková metoda, která integruje všechny výukové modely do smysluplného celku a především staví na použití praktických projektů pro osvojení odborných i měkých dovedností a znalostí. Zároveň je velmi úzce propojená s kurikulární reformou, protože je přímo postavená na kurikulu. Projektově orientovaná metoda je v odborné praxi dobře známá nicméně její chápání a používání je velmi omezeno díky značným nárokům na pedagoga, který musí ovládat množství dovedností a znalostí a být připraven na všechny momenty, které v průběhu projektově orientované výuky zákonitě nastanou a především musí být připraven je správně vyhodnotit. V současné praxi právě špatné vyhodnocení rozhodujících momentů v průběhu výuky vede ke špatným výsledkům této metody nebo přímo k jejímu opuštění a návratu ke klasické posloupnostní (frontální) výuce.

V rámci projektu vzniknou následující výstupy:

a) Metodický portál. Vytvoří se metodický portál, který bude obsahovat popis metody, detailní metodické informace, ukázkové projekty, helpdesk pro aktivní přímou podporu. Zkušený team odborníků z CIIV připraví náplň celého portálu podle jednotlivých kapitol. Pracovníci CIIV naplní tento portál obsahem a budou zajišťovat aktivní chod helpdesku a udržovat a rozvíjet odbornou komunikaci na portále.

b) Metodické materiály. Publikace věnující se problematice projektově orientované metody. Obsahem bude vznik a historie metody, základní popis, potřebné znalosti a dovednosti, zavádění a používání metody, problémy a jejich řešení při zavádění a používání metody. Obsah celé publikace připraví tým autorů CIIV ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU či dalšími odborníky z jiných institucí a škol. Distribuce bude zajišťovat CIIV. Publikace bude bezplatně poslána všem zapojeným SŠ a ZŠ v JK.

c) Aktivní podpora. Příprava cílených seminářů a konzultací podle potřeby jednotlivých škol a učitelů a předmětů, v nichž budou metodu aplikovat. Základní parametry aktivní podpory jsou: na místě, v čase a podle potřeb. Jedná se o individualizovanou podporu každého jednotlivého učitele, skupiny učitelů nebo školy podle jejich konkrétních potřeb v případě zavádění a praktikování projektově orientovaného studia. Tento způsob podpory se z dlouhodobých zkušeností odborníků CIIV jeví jako nejefektivnější, protože přistupuje ke každému individuálně a podporuje jej pouze tam, kde je potřeba. Reflektuje tak nejen různou úroveň učitelů, ale i jejich zkušenosti a zájem a tím pádem jsou vynaložené prostředky použity naprosto cíleně a efektivně. Součástí této dílčí aktivity bude závěrečný seminář, kde se budou prezentovat ty nejlepší a nejúspěšnější příklady ze zavádění a aplikace projektově orientované metody a motivovat tak další kantory k následování.

Logo_EU_zakl_pruh_CZ

Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right